ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ


65
ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

สถานพยาบาล : โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จังหวัด : เชียงใหม่

เขตบริการสุขภาพที่ : 1

มาตรฐาน


คำแนะนำ
โดยผู้ตรวจประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
คลิก
ด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ
คลิก
ด้านที่ 3 ด้านเกณฑ์การประเมินด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
คลิก
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม
คลิก
ด้านที่ 5 ด้านความปลอดภัย
คลิก
ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
คลิก
ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ
คลิก
ด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
คลิก
ด้านที่ 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
คลิก


กลับ