เกี่ยวกับเรา


ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อองค์กร : โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา “Debaratana Vejjanukula Hospital Commemorating Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirinthorn’s ๖๐th Birthday Anniversary”

ที่อยู่ : 11 ม.9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

จำนวนเตียง : 60 เตียง

ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ : ประชากรรวม 62,267 คน เป็นประชากร UC จำนวน 58,721 คน รับผิดชอบ PCU โรงพยาบาล 1 แห่งคือ PCU ตำบลช่างเคิ่ง และสนับสนุน รพ.สต.ในพื้นที่จำนวน 12 แห่ง รวม 104 หมู่บ้าน จำนวน 16,833 ครัวเรือน สำหรับประชากรทั้งหมดแบ่งเป็นเพศชาย 29,950 คน คิดเป็นร้อยละ 51 และเพศหญิง 28,771คน คิดเป็นร้อยละ49ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (มีนาคม 2559)

เข็มมุ่ง : เราจะพัฒนาโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ให้เป็นสถานบริการด้านสุขภาพ ที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (Core competency):

1.เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพระดับทุติยภูมิ (F2)

2.การสร้างเครือข่ายสุขภาพร่วมกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพในเขตอำเภอแม่แจ่มและชายขอบ

3.บริการเชิงรุกด้วยจิตอาสา

4.การจัดสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้เหมาะสมต่อการเยี่ยวยา (Healing Environment)

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce profile) :

บุคลากรโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มีทั้งหมด 140 คน เป็นเพศชายจำนวน 46 คน (ร้อยละ 32.86) เพศหญิงจำนวน 94 คน (ร้อยละ 67.14) โดยมีอายุของบุคลากรเฉลี่ยโดยมากอยู่ในช่วง ระหว่าง 21 – 30 ปี ร้อยละ 41.26 และเป็นประชากรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจำนวน 100 คน ร้อยละ 71.43

ประวัติ :

เริ่มก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2517 โดยใช้ชื่อสถานบริการขณะนั้นว่า “ศูนย์การแพทย์และอนามัย” โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคชาวบ้านหลังคาเรือนละ 1 บาท สมทบกับเงินงบประมาณซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลจำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอขนาด 10 เตียง กระทั่งปี 2528 กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โดยยกฐานะจากโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เป็นขนาด 30 เตียง และได้มีการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมจำนวน 2 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา รวมเนื้อที่ของโรงพยาบาลทั้งหมดจำนวน 7 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา โรงพยาบาลแม่แจ่ม มีขนาดคับแคบไม่พื้นที่เพียงพอต่อผู้มารับบริการทั้งแผนกหอผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยใน จึงได้มีการขอย้ายและยกฐานะของโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน สถานที่ตั้งโรงพยาบาลแห่งใหม่บนพื้นที่กว่า 90 ไร่ พร้อมทั้งได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 หลังจากนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารอำนวยการ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และอาคารประกอบอื่นๆ เพื่อสามารถย้ายไปดำเนินการในพื้นที่แห่งใหม่ได้ โดยออกแบบการก่อสร้างทั้งหมด โดยกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นได้ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 และพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา”


บริบท โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ 60 เตียง ได้รับการอนุมัติให้ยกระดับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ปัจจุบันเปิดดำเนินการเตียงจริงได้ 60 เตียง มีประชากรทั้งหมด 59,484 คน ส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน มีประชากรสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 30 มีแรงงานต่างด้าวที่มาขึ้นทะเบียนประมาณ 5,000 ราย รับผิดชอบ 7 ตำบล 104 หมู่บ้าน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย 12 แห่ง ปัจจุบันมีพยาบาลประจำ จำนวน 7 แห่ง พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม เป็นพื้นที่สูง และมีความห่างไกลจากอำเภอเมือง

ค่านิยม: DVH

D = Do the Best บริการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย

V = Volunteer มีจิตอาสาทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน เสียสละ เพื่อส่วนรวม ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

H = Hospitality โอบอ้อมอารี มีความเป็นมิตรและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่