วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ,ค่านิยม


วิสัยทัศน์:

โรงพยาบาลของชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นเลิศด้านสุขภาวะอย่างสมพระเกียรติในการเป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติพันธกิจ:

1. พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้เป็นคนเก่ง คนดี ด้วยจิตวิญญาณการทำงานอย่างมีความสุข

2. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและบริการของโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

3. พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรการบริหารจัดการที่ดี ตามแนวคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ค่านิยม:DVH

D = Do the Best บริการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย

V = Volunteer มีจิตอาสาทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน เสียสละ เพื่อส่วนรวม ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

H = Hospitality โอบอ้อมอารี มีความเป็นมิตรและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่