พันธกิจ


พันธกิจ:

1. พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้เป็นคนเก่ง คนดี ด้วยจิตวิญญาณการทำงานอย่างมีความสุข

2. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและบริการของโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

3. พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรการบริหารจัดการที่ดี ตามแนวคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว