Articles

Showing 1-20 of 30 items.

ประกาศเช่าและเอกสาร ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตสเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้ง น้ำยาตรวจ

...

ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลเทพรัตนเวซซานุกุล เฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลา

...

เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖. พรรษา มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๗๙ รายการ โดยมีรายละเ

...

ร่างประกาศเช่า และร่างเอกสาร ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศเช่า และร่างเอกสาร ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนว

...

ร่างประกาศ และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกุล เฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป

...

รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕ และขอเผยแพรในเว็ปไชด์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕ และขอเผยแพรในเว็ปไชด์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา


​รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ และขอเผยแพรในเว็ปไซด์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชซานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ และขอเผยแพรในเว็ปไซด์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชซานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา


​รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕ และขอเผยแพรในเว็ปไชต์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานกล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕ และขอเผยแพรในเว็ปไชต์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานกล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่ ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซด์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่ ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซด์โรงพยาบาลเทพร

...

เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ 2566 ถึงปีงบประมาณ 2567

เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ 2566 ถึงปีงบประมาณ 2567


โรงพยาบาลเทพรัตนเวชซานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชซานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


ร่างประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ค่าเสื่อม 70%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ค่าเสื่อม 70%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร

...

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ค่าเสื่อม ๒0%) ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ค่าเสื่อม 20%) ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอน

...

(ร่าง)ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ค่าเสื่อม 20%)

(ร่าง)ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ค่าเสื่อม 20%)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ค่าเสื่อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ค่าเสื่อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565