Articles

Showing 1-18 of 18 items.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการรายเดือน) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการรายเดือน) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) ฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) 13-2-2566

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชซานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเตือน) ด้วยเงินบำรุง จำนวน ๗


ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน

...

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) 14 พ.ย.65

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)

...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) พนักงานบริการ (ห้องฟัน) 1 ,ผู้ช่วยการพยาบาล 1

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) พนักงานบริการ (ห้อง

...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) 30/09/2022

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) ตามเอกสารที่แนบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) 27/9/2565

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการรายเดือน)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)


ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการรายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการรายเดือน)

เอกสารแนบด้านล่าง


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)

อ่านต่อ (ไฟล์แนบ)


ขอเลื่อนการสอบจ้างเหมา 15 อัตรา จากเดิม สอบวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ขอเลื่อนสอบออกไปไม่มีกำหนด

ขอเลื่อนการสอบจ้างเหมา 15 อัตรา จากเดิม สอบวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ขอเลื่อนสอบออกไปไม่มีกำหนด


ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) นักรังสีเทคนิค 1 , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) นักรังสีเทคนิค 1 , พนักงานช่วยเหลือ

...

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) นักรังสีเทคนิค 1 , พนักงานช่วยเหลือ

...