Articles

Showing 1-20 of 26 items.

Moit 13 ข้อ 2 รายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Moit 13 ข้อ 2 รายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพ

...

Moit 13 ข้อ 3 ฟอร์มลงเว็บ

Moit 13 ข้อ 3 ฟอร์มลงเว็บเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


​แบบฟอร์มการขอผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

แบบฟอร์มการขอผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566


รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร ๑ และขอเผยแพร่ในเว็ปไซด์

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร ๑ และขอเผยแพร่ในเว็ปไซด์


​รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ และขอเผยแพร่ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ และขอเผยแพร่ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา


​รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และขอเผยแพร่ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และขอเผยแพร่ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา


รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๖ และขอเผยแพร่ในเว็ปไซต์ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๖ และขอเผยแพร่ในเว็ปไซต์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซด์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซด์โรงพยาบาลเทพรัต

...

รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2565

รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2565


คำสั่งชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม STRONG DVH


นโยบายการจัดการคุณภาพระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ์ ๖๐ พรรษา

นโยบายการจัดการคุณภาพระบบบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ์ ๖๐ พรรษาMoit 5 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Moit 5 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


Moit 5 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม

Moit 5 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม


Moit 5 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์

Moit 5 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์