ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) นักรังสีเทคนิค 1 , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2


โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) นักรังสีเทคนิค 1 , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2

เอกสารรายละเอียด

Attachments