เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565


ด้วยโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖. พรรษา มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๗๙ รายการ โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดพัสดุที่จะขาย ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๗๙ รายการ โดยจะทำการแยกขาย ดังนี้

๑.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๖ รายการ ราคาขั้นต่ำในการขายราคาเหมารวม เป็นเงิน ๓๔0.-บาท(สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๑.๒ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ ราคาขั้นต่ำในการขายราคาเหมารวม เป็นเงิน ๘๙๕.-บาท(แปดร้อยเก้าสืบห้าบาทถ้วน)

๑.๓ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และรังสี จำนวน ๖ รายการ ราคาขั้นต่ำในการขายราคาเหมารวม เป็นเงิน ๑,๖๔..-บาท(หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๑.๔ ครุภัณฑ์สำนักงาน เสื่อมสภาพ ชำรุด ใช้การไม่ได้แล้ว จำนวน ๒๓ รายการ ราคาขั้นต่ำในการขายราคาเหมารวม เป็นเงิน ๖๒๐.-บาท(หกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๙๕-บาท(สามพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

Attachments