​รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕ และขอเผยแพรในเว็ปไชต์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานกล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา


รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕ และขอเผยแพรในเว็ปไชต์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานกล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา