รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่ ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซด์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุฯ


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่ ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซด์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุฯ

Attachments