ร่างประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ค่าเสื่อม 70%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ร่างประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ค่าเสื่อม 70%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments