ประกวดราคาซื้อวัสดุ การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)


ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชซานุกูล เฉลิมพระกียรติ ๖. พรรษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ

การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

Attachments