ประกวดราคาซื้อวัสดุ การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โรงพยาบาลเทพรัตนเวชซานุกุล เฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน

ทั้งสิ้น ๗๓๓,๐๓๖.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสามสิบหกบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

1. ก๊าซออกซิเจน (๔๒.๒๗.๑๗.๐๐ ) จำนวน ๔,๐๙๘ ท่อ

2. ก๊าซไนตรัสอ็อกไซด์ จำนวน ท่อ

Attachments