ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ค่าเสื่อม ๒0%) ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ค่าเสื่อม 20%) ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments