ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)


ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ รายชื่อเป็นตันไป ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างตันมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕'๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไป

Attachments