(ร่าง)ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ค่าเสื่อม 20%)


(ร่าง)ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ค่าเสื่อม 20%)

Attachments