ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โรงพยาบาลเทพรัตนเวซซานุกุล เฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคา

ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๗๗๓๖.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

Attachments