เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ 2566 ถึงปีงบประมาณ 2567


เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ 2566 ถึงปีงบประมาณ 2567

Attachments